Bảng giá dịch vụ

Liên kết Website

Website hữu ích

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN - THUẾ

I. DỊCH VỤ KẾ TOÁN

1. BÁO CÁO THUẾ HÀNG THÁNG

Số lượng hóa đơn, chứng từ / tháng

Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)
Từ 11 đến 20 hóa đơn  
Từ 21 đến 30 hóa đơn  
Từ 31 đến 50 hóa đơn  
Từ 51 hóa đơn trở lên  

 

2. BÁO CÁO THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Số lượng lao động cần kê khai

Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)
Dưới 09 lao động  
Từ 10 đến 30 lao động  
Từ 31 lao động trở lên  

3. LẬP SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Loại hình doanh nghiệp

Số lượng hóa đơn / tháng

Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)

Thương mại

Dịch vụ

Tư vấn

Từ 01 đến 20 hóa đơn  
Từ 21 đến 30 hóa đơn  
Từ 31 đến 50 hóa đơn  
Từ 51 hóa đơn trở lên  
Sản xuất – Gia công Từ 01 đến 20 hóa đơn  
Từ 21 đến 30 hóa đơn  
Từ 31 đến 50 hóa đơn  
Từ 51 hóa đơn trở lên  
Xây dựng – Lắp đặt thiết bị Từ 01 đến 03 hợp đồng  
Từ 04 đến 06 hợp đồng  
Từ 07 đến 09 hợp đồng  
Từ 10 hợp đồng trở lên  

4. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH – QUYẾT TOÁN THUẾ

Loại hình doanh nghiệp

Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)
Thương mại - Dịch vụ -Tư vấn  
Sản xuất - Gia công  
Xây dựng - Lắp đặt thiết bị  

II. DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ - TÀI CHÍNH

1. TƯ VẤN KẾ TOÁN - THUẾ

Nội dung dịch vụ :

- Kiểm tra, hoàn thiện toàn bộ hệ thống sổ sách, số liệu kế toán

- Lập báo cáo tài chính

- Thay mặt doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN, TNCN

- Tư vấn xử lý vướng mắc về Kế toán, Thuế

Loại hình doanh nghiệp

Số lượng hóa đơn / tháng

Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)

Thương mại

Dịch vụ

Tư vấn

Từ 01 đến 100 hóa đơn  
Từ 101 đến 200 hóa đơn  
Từ 201 đến 300 hóa đơn  
Từ 301 hóa đơn trở lên  
Sản xuất – Gia công Từ 01 đến 100 hóa đơn  
Từ 101 đến 200 hóa đơn  
Từ 201 đến 300 hóa đơn  
Từ 301 đơn trở lên  
Xây dựng – Lắp đặt thiết bị Từ 01 đến 10 hợp đồng  
Từ 11 đến 20 hợp đồng  
Từ 21 đến 30 hợp đồng  
Từ 31 hợp đồng trở lên  

2. GIÁM SÁT KẾ TOÁN

Nội dung dịch vụ :

- Định kỳ hàng tháng kiểm soát hệ thống sổ sách, cân đối số liệu kế toán

- Tư vấn điều chỉnh sai sót trong công tác kế toán

- Kiểm soát thực hiện báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm

- Đảm bảo ổn định, tính liên tục trong quản lý tài chính

Loại hình doanh nghiệp

Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)
Thương mại - Dịch vụ -Tư vấn  
Sản xuất - Gia công  
Xây dựng - Lắp đặt thiết bị  

3. KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Nội dung dịch vụ :

- Kiểm soát chứng từ kế toán

- Kiểm soát hệ thống sổ sách kế toán

- Kiểm soát báo cáo thuế GTGT hàng tháng, TNDN tạm tính

- Kiểm soát báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm

- Tư vấn điều chỉnh sai sót, vướng mắc

Loại hình doanh nghiệp

Phí dịch vụ ( vnđ/tháng)
Thương mại - Dịch vụ -Tư vấn  
Sản xuất - Gia công  
Xây dựng - Lắp đặt thiết bị  

III. ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

Loại hình đào tạo

Phí đào tạo (vnđ)

Thời gian

Cơ bản Kế toán doanh nghiệp    
Nâng cao kế toán doanh nghiệp    

COPYRIGT © 2019 CONSULTING SERVICESS .
^Về đầu trang